Elongation at break

ازدیاد طول در نقطه شکست، نسبت طول افزایش‌یافته به طول اولیه نمونه تحت آزمون را نشان می دهد.

ازدیاد طول در نقطه شکست  Elongation at break

عبارات مرتبط :
تست ماده

توضیح :

این پارامتر میزان تحمل ماده  یا پلاستیک در مقابل خم شدن یا شکل‌دهی قبل از شکستن ماده را اندازه‌گیری می‌کند. با نسبت طول افزایش‌یافته به طول اولیه نمونه تحت آزمون نشان داده می‌شود.

فرمول محاسبه ازدیاد طول در نقطه شکست پلاستیک :

Elongation = ɛ = (ΔL/L) x 100 

ازدیاد طول در نقطه شکست، نسبت طول افزایش‌یافته به طول اولیه نمونه تحت آزمون را نشان می دهد.
ازدیاد طول در نقطه شکست، نسبت طول افزایش‌یافته به طول اولیه نمونه تحت آزمون را نشان می دهد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید