شاخص جریان مذاب MFR

معیاری از سهولت جریان پذیری مذاب یک پلیمر ترموپلاستیک است. این شاخص بر اساس جرم پلیمری (به گرم) که در 10 دقیقه از یک لوله موئین با قطر و طول مشخص و تحت فشار و دمای مشخص (به همراه نیروی جاذبه) و دمای مشخص است، تعریف می شود.

شاخص جریان مذاب MFR

عبارات مرتبط : شاخص جریان مذاب، MFR (نرخ جریان مذاب)
دسته بندی : آزمون ماده

توضیح :

شاخص جریان مذاب MFR ، معیاری از سهولت جریان پذیری مذاب یک پلیمر ترموپلاستیک است. این شاخص بر اساس جرم پلیمری (به گرم) که در 10 دقیقه از یک لوله موئین با قطر و طول مشخص و تحت فشار و دمای مشخص (به همراه نیروی جاذبه) و دمای مشخص است، تعریف می شود. متولیان فرآینددهی پلیمر، معمولاً مقدار Melt Flow Index را به گرید پلیمری که قرار است در فرآیندهای مختلف به کار برده شود، ربط می­دهند. این شاخص، معیاری از توانایی مذاب ماده برای جریان یافتن تحت فشار است.

معیاری از سهولت جریان پذیری مذاب یک پلیمر ترموپلاستیک است. این شاخص بر اساس جرم پلیمری (به گرم) که در 10 دقیقه از یک لوله موئین با قطر و طول مشخص و تحت فشار و دمای مشخص (به همراه نیروی جاذبه) و دمای مشخص است، تعریف می شود.
معیاری از سهولت جریان پذیری مذاب یک پلیمر ترموپلاستیک است. این شاخص بر اساس جرم پلیمری (به گرم) که در 10 دقیقه از یک لوله موئین با قطر و طول مشخص و تحت فشار و دمای مشخص (به همراه نیروی جاذبه) و دمای مشخص است، تعریف می شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید