وسیله بازیافت ماده / MRF

وسیله بازیافت ماده / MRF است که مواد را برای بازیافت، دریافت و جداسازی و آماده می کند. عموماً یک Materials Recovery Facility (MFR) مخلوطی از مواد از قبیل پلاستیک، کاغذ، فلزات، شیشه و منسوجات را از مصارف خانگی یا ساخت و ساز دریافت می کند.

وسیله بازیافت ماده / MRF

عبارات مرتبط : وسیله بازیافت ماده
دسته بندی : اصطلاح صنعتی

توضیح :

وسیله بازیافت ماده / MRF وسیله ای است که مواد را برای بازیافت، دریافت و جداسازی و آماده می­کند. عموماً یک Materials Recovery Facility مخلوطی از مواد از قبیل پلاستیک، کاغذ، فلزات، شیشه و منسوجات را از مصارف خانگی یا ساخت و ساز دریافت می­کند.

وسیله بازیافت ماده / MRF است که مواد را برای بازیافت، دریافت و جداسازی و آماده می کند. عموماً یک Materials Recovery Facility (MFR) مخلوطی از مواد از قبیل پلاستیک، کاغذ، فلزات، شیشه و منسوجات را از مصارف خانگی یا ساخت و ساز دریافت می کند.
وسیله بازیافت ماده، وسیله ای است که مواد را برای بازیافت، دریافت و جداسازی و آماده می کند. عموماً یک (Materials Recovery Facility (MFR مخلوطی از مواد از قبیل پلاستیک، کاغذ، فلزات، شیشه و منسوجات را از مصارف خانگی یا ساخت و ساز دریافت می کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید