الاستومرهای گرمانرم / TPE

الاستومرهای گرمانرم / TPE با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. مزایای مواد لاستیکی و پلاستیکی را به صورت هم­زمان ارائه می­دهد

الاستومرهای گرمانرم / TPE

عبارات مرتبط :
دسته بندی : پلیمرها

توضیح :

الاستومرهای گرمانرم / TPE با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. مزایای مواد لاستیکی و پلاستیکی را به صورت هم­زمان ارائه می­دهد. مزایای استفاده از الاستومرهای گرمانرم (Thermoplastic elastomers) توانایی کش آمدن آنها تا ازدیاد طول­های متوسط و بازگشت تقریبی به حالت اولیه که باعث افزایش طول عمر آن و گستره خواص فیزیکی نسبت به سایر مواد است.

الاستومرهای گرمانرم / TPE با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. مزایای مواد لاستیکی و پلاستیکی را به صورت هم­زمان ارائه می­دهد
با شماره 7 در بازیافت شناسایی میشود. مزایای مواد لاستیکی و پلاستیکی را به صورت هم­زمان ارائه می­دهد

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید