برچسب وزن / Weight Ticket

برچسب وزن / Weight Ticket ، برچسبی که توسط یک باسکول یا سکو سنجش وزن زده می­شود که وزن خالص محموله را مشخص می­کند یک وانت باید یک بار قبل از بارگذاری محموله و یک بار نیز بعد از بارگذاری توزین شود.

برچسب وزن / Weight Ticket

عبارات مرتبط : برچسب باسکول ، سنجش وزن
دسته بندی : مدیریت و حمل و نقل کالا

توضیح :

برچسب وزن / Weight Ticket ، برچسبی که توسط یک باسکول یا سکو سنجش وزن زده می­شود که وزن خالص محموله را مشخص می­کند یک وانت باید یک بار قبل از بارگذاری محموله و یک بار نیز بعد از بارگذاری توزین شود. با تفریق وزن کل از وزن وانت خالی، می­توانیم وزن خالص محموله را به دست آوریم. این سکوها باید به طور منظم تنظیم (کالیبره) شوند تا دقت بالا تضمین شود.

برچسب وزن / Weight Ticket ، برچسبی که توسط یک باسکول یا سکو سنجش وزن زده می­شود که وزن خالص محموله را مشخص می­کند یک وانت باید یک بار قبل از بارگذاری محموله و یک بار نیز بعد از بارگذاری توزین شود.
برچسبی که توسط یک باسکول یا سکو سنجش وزن زده می­شود که وزن خالص محموله را مشخص می­کند یک وانت باید یک بار قبل از بارگذاری محموله و یک بار نیز بعد از بارگذاری توزین شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید