فرآینددهی عوارضی/ Toll Processing

فرآینددهی عوارضی/ Toll Processing یا بازیافت مواد که از طرف یک کمپانی به صورت رایگان صورت می­گیرد. هیچ مالکیتی روی ماده نداریم اما در عوض خدمت ارائه می­ دهیم.

فرآینددهی عوارضی/ Toll Processing

عبارات مرتبط : خدمت عوارضی
دسته بندی : خدمات

توضیح :

فرآینددهی عوارضی/ Toll Processing یا بازیافت مواد که از طرف یک کمپانی به صورت رایگان صورت می­گیرد. هیچ مالکیتی روی ماده نداریم اما در عوض خدمت ارائه می­ دهیم.

فرآینددهی عوارضی/ Toll Processing یا بازیافت مواد که از طرف یک کمپانی به صورت رایگان صورت می­گیرد. هیچ مالکیتی روی ماده نداریم اما در عوض خدمت ارائه می­ دهیم.
یا بازیافت مواد که از طرف یک کمپانی به صورت رایگان صورت می­گیرد. هیچ مالکیتی روی ماده نداریم اما در عوض خدمت ارائه می­ دهیم.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید