وزن خالص / TARE

وزن یک وسیله نقلیه یا ظرف خالی. با تفریق آن از وزن کل، وزن کالاهایی که حمل می کنند، تعیین می شود.

وزن خالص / TARE

عبارات مرتبط : وزن خالص، وزن تخلیه نشده
دسته بندی : مدیریت و حمل و نقل کالا

توضیح :

وزن خالص / TARE ، وزن یک وسیله نقلیه یا ظرف خالی با تفریق آن از وزن کل، وزن کالاهایی که حمل می کنند، تعیین می­شود.

وزن یک وسیله نقلیه یا ظرف خالی. با تفریق آن از وزن کل، وزن کالاهایی که حمل می کنند، تعیین می شود.
وزن یک وسیله نقلیه یا ظرف خالی. با تفریق آن از وزن کل، وزن کالاهایی که حمل می کنند، تعیین می شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید