تک جریان / Single Stream

تک جریان / Single Stream ، [فقط] یک جریان از پلیمر که از یک منبع تأمین می آید و خالص است.

تک جریان / Single Stream

عبارات مرتبط : تک منبع، تک
دسته بندی : مواد

توضیح :

تک جریان / Single Stream ، [فقط] یک جریان از پلیمر که از یک منبع تأمین می آید و خالص است. برای مثال، پیش فرم ­های PETی که از یک کارخانه ­ای که تنها گرید تزریقی این پیش ­فرم ها را دارد، تأمین می شود. تک جریان، خالص ترین جریان تأمینی است که می­توان داشت.

تک جریان / Single Stream ، [فقط] یک جریان از پلیمر که از یک منبع تأمین می آید و خالص است.
تک جریان / Single Stream ، [فقط] یک جریان از پلیمر که از یک منبع تأمین می آید و خالص است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید