Copolymer

پلیمری که از بیش از یک مونومر تشکیل شده باشد، کوپلیمر نامیده می‌شود.

کوپلیمر  Copolymer

عبارات مرتبط : کوپلیمر بلوکی، کوپلیمر اتفاقی
دسته بندی : مواد

توضیح :

پلیمری که از بیش از یک مونومر تشکیل شده باشد، کوپلیمر نامیده می‌شود. بنابراین، حاوی بیش از یک واحد تکرارشونده است. معمولاً، بسیاری مواد طی فرآیندی به نام پلیمریزاسیون تراکمی شکل می‌گیرند. در مثال پلی پروپیلن، کوپلیمر پلی پروپیلن مقداری نرم‌تر است ولی می‌توان به مقاومت ضربه‌ای مناسبی از طریق افزودن زنجیره‌های اتیلن به واحدهای پروپیلنی دست یافت.

این دسته از پلیمرهای خطی بسیار چگرمه تر  ( مقاومت مواد قابل شکست در برابر ضربه ) و مستحکم‌تر از هوموپلیمر پلی پروپیلن است. در مقابل کاهش جزئی سایر خواص، مقاومت به تنش ترک برداشتن بالاتری و چگرمه دمایی کمتر از هوموپلیمر دارد.

 

انواع کوپلیمر ها عبارتند از :

تصادفی : اگر مونومرهای زنجیره پلیمری بصورت تصادفی کنار هم قرار بگیرند این دسته از کوپلیمرها را تصادفی میگویند.

A=B=B=A=B=A=A=B=B=B=A=A

 

متناوب : این دسته از کوپلیمرها زمانی تشکیل می شوند که مونومرها بصورت یک در میان به هم متصل گردند.

A=B=A=B=A=B=A=B=A=B

 

بلوکی: اگر مونومرها بصورت بلوکی به یکدیگر متصل گردند، این دسته از کوپلیمرها تشکیل می شوند.

B=B=B=A=A=A=B=B=B=A=A=A=B=B=B

در این دسته از کوپلیمرها، مونومر ها بصورت بلوکی بهمدیگر متصل شده اند.
در این دسته از کوپلیمرها، مونومر ها بصورت بلوکی بهمدیگر متصل شده اند.

 

پیوندی یا گرافت:

برای ایجاد کوپلیمر پیوندی یا گرافت مونومر ثانویه ای به عنوان یک شاخه ی فرعی با زنجیره هموپلیمری پیوند برقرار می کند.

A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A=A

||                         ||                                   ||

B=B=B             B=B=B                             B=B=B

برای ایجاد کوپلیمر پیوندی یا کرافت مونومر ثانویه ای به عنوان یک شاخه ی فرعی با زنجیره هموپلیمری پیوند برقرار می کند.
برای ایجاد کوپلیمر پیوندی یا کرافت مونومر ثانویه ای به عنوان یک شاخه ی فرعی با زنجیره هموپلیمری پیوند برقرار می کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید