استحکام کششی / Tensile Strength

استحکام کششی / Tensile Strength ، بیشینه تنشی که ماده تحت کشش می­تواند تحمل کند قبل از اینکه بشکند را اندازه­ گیری می­کند.

استحکام کششی / Tensile Strength

عبارات مرتبط :
دسته بندی : آزمون ماده

توضیح :

استحکام کششی / Tensile Strength ، بیشینه تنشی که ماده تحت کشش می­تواند تحمل کند قبل از اینکه بشکند را اندازه­ گیری می­کند. که با واحد psi (پوند بر اینچ مربع) اندازه­ گیری می شود. دستگاه استحکام کششی نمونه را از دو طرف آن می کشد و نیروی مورد نیاز برای جدا کردن ماده و میزان کشش قبل از شکست را اندازه می­گیرد.

استحکام کششی / Tensile Strength ، بیشینه تنشی که ماده تحت کشش می­تواند تحمل کند قبل از اینکه بشکند را اندازه­ گیری می­کند.
 بیشینه تنشی که ماده تحت کشش می­تواند تحمل کند قبل از اینکه بشکند را اندازه­ گیری می­کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید