پر شده با تالک / TF

تالک برای ایجاد مشخصه های تکنیکال یا کاهش هزینه ماده استفاده میشود.

پر شده با تالک / TF

عبارات مرتبط : پرشده با تالک
دسته بندی : مواد

توضیح :

پر شده با تالک /  TF ، تالک برای ایجاد مشخصه های تکنیکال یا کاهش هزینه ماده استفاده می­شود. قسمت پرکننده را ببینید. معمولاً قطعات درصد پرشده با تالک را نشان می­ دهند؛ مثلاً TF 15 یعنی پرشده با 15 درصد تالک.

تالک برای ایجاد مشخصه های تکنیکال یا کاهش هزینه ماده استفاده میشود.
Talc Filled برای ایجاد مشخصه های تکنیکال یا کاهش هزینه ماده استفاده میشود.

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید