چارچوب / Stillage

چارچوب / Stillage یک قفسه، پالت یا قفس (توری)  برای نگه­داری کالاها روی هم و تفکیک کالاها برای حمل و نقل است.

چارچوب / Stillage

عبارات مرتبط :
دسته بندی : تجهیزات

توضیح :

چارچوب / Stillage یک قفسه، پالت یا قفس (توری)  برای نگه­داری کالاها روی هم و تفکیک کالاها برای حمل و نقل است.

چارچوب / Stillage یک قفسه، پالت یا قفس (توری)  برای نگه­داری کالاها روی هم و تفکیک کالاها برای حمل و نقل است.
یک قفسه، پالت یا قفس (توری)  برای نگه­داری کالاها روی هم و تفکیک کالاها برای حمل و نقل است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید