ضایعات پس از مصرف کننده / Post Consumer waste

ضایعات پس از مصرف کننده  چیست؟ به قراضه یا ضایعات ماده که توسط مصرف­ کننده تولید شده است، میگویند. برای مثال، یک بطری پلاستیکی بعد از اینکه نوشیدنی آن مصرف شده است. این ماده همواره آلوده می­شود و نیازمند آن است تا قبل از بازیافت و تبدیل به یک محصول دیگر، شست و شو داده شود.

ضایعات پس از مصرف کننده / Post Consumer waste

عبارات مرتبط : ضایعات مشتری، ضایعات
دسته بندی : اصطلاح صنعتی

توضیح :

ضایعات پس از مصرف کننده / Post Consumer waste ، به قراضه یا ضایعات ماده که توسط مصرف­ کننده تولید شده است، میگویند. برای مثال، یک بطری پلاستیکی بعد از اینکه نوشیدنی آن مصرف شده است. این ماده همواره آلوده می­شود و نیازمند آن است تا قبل از بازیافت و تبدیل به یک محصول دیگر، شست و شو داده شود.

ضایعات پس از مصرف کننده  چیست؟ به قراضه یا ضایعات ماده که توسط مصرف­ کننده تولید شده است، میگویند. برای مثال، یک بطری پلاستیکی بعد از اینکه نوشیدنی آن مصرف شده است. این ماده همواره آلوده می­شود و نیازمند آن است تا قبل از بازیافت و تبدیل به یک محصول دیگر، شست و شو داده شود.
قراضه یا ضایعات ماده که توسط مصرف­ کننده تولید شده است، میگویند. برای مثال، یک بطری پلاستیکی بعد از اینکه نوشیدنی آن مصرف شده است. این ماده همواره آلوده می­شود و نیازمند آن است تا قبل از بازیافت و تبدیل به یک محصول دیگر، شست و شو داده شود.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید