سطل آشغال / Skips

سطل آشغال / Skips ، یک ظرف رو باز بزرگ چرخ دار برای ضایعات که به بارگذاری داخل یک کامیون کمک می کند. بعد از بارگیری مرحله خالی کردن در محل دفن است.

سطل آشغال / Skips

عبارات مرتبط : ظرف زباله
دسته بندی : تجهیزات

توضیح :

سطل آشغال / Skips ، یک ظرف رو باز بزرگ برای ضایعات که به بارگذاری داخل یک کامیون کمک می کند. به جای خالی کردن در یک کامیون زباله در محل، با توجه به اینکه چرخ دار است، ظرف زباله حذف یا با یک ظرف خالی دیگر جا به جا می­شود، سپس در یک محل دفنخالی می­شود یا به محل دیگری منتقل می­شود.

سطل آشغال / Skips ، یک ظرف رو باز بزرگ چرخ دار برای ضایعات که به بارگذاری داخل یک کامیون کمک می کند. بعد از بارگیری مرحله خالی کردن در محل دفن است.
یک ظرف رو باز بزرگ چرخ دار برای ضایعات که به بارگذاری داخل یک کامیون کمک می کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید