کلوخه­ های مخلوط  / Mixed Lumps

کلوخه های مخلوط / Mixed Lumps هنگامی گفته می شود که حاوی بیش از یک ماده باشند. این مسئله زمانی اتفاق می افتد که یک پلیمر توسط یک پلیمر دیگر از اکسترودر پاکسازی شده باشد و کلوخه های با یکدیگر ذوب و مخلوط شده باشند که باعث میشود غیرقابل بازیافت شوند.

کلوخه­ های مخلوط  / Mixed Lumps

عبارات مرتبط : کلوخه­ های مخلوط ، [ باقی­مانده ] پاک­سازی­های مخلوط
دسته بندی : مواد

توضیح :

کلوخه ­های مخلوط  / Mixed Lumps هنگامی گفته می شود که حاوی بیش از یک ماده باشند. این مسئله زمانی اتفاق می­افتد که یک پلیمر توسط یک پلیمر دیگر از اکسترودر پاک­سازی شده باشد و کلوخه ­های با یکدیگر ذوب و مخلوط شده باشند که باعث می­شود غیرقابل بازیافت شوند. در نظر نگرفتن آن­ها حین فرآیند بازرسی می­تواند منجر به مشکلات متعددی برای مشتری یا کارخانه خودمان شود.

کلوخه های مخلوط / Mixed Lumps هنگامی گفته می شود که حاوی بیش از یک ماده باشند. این مسئله زمانی اتفاق می افتد که یک پلیمر توسط یک پلیمر دیگر از اکسترودر پاکسازی شده باشد و کلوخه های با یکدیگر ذوب و مخلوط شده باشند که باعث میشود غیرقابل بازیافت شوند.
کلوخه های مخلوط زمانی اتفاق می افتد که یک پلیمر توسط یک پلیمر دیگر از اکسترودر پاکسازی شده باشد و کلوخه های با یکدیگر ذوب و مخلوط شده باشند که باعث میشود غیرقابل بازیافت شوند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود بنویسید