پودر

پودر جاذب

پلیمر سوپر جاذب SAP ( به آن پودر شلخته نیز گفته می شود) می تواند مقادیر بسیار زیادی از مایع را نسبت به جرم خود جذب و نگه دارد.

دیدگاه خود بنویسید